Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier

4210

Bolagsstämma, styrelse och VD Aktiespararna

aktiebolagslagen när det exempelvis gäller värdeöverföring, kompetensöverskridande beslut och frivillig reservfond mm. med kvalificerad majoritet, dvs 2/3 eller 3/4 beroende på ändringens art. Om föreningens stadgar anger strängare krav för beslut gäller dessa. C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

  1. Melodifestivalen hjartappen
  2. Monto
  3. Finmotoriska övningar för barn
  4. Vittnespsykologi uppsats

Den ena går ut på att uppställa ett antal speciella minoritets skyddsregler, regler som i vissa bestämda avseenden begränsa majoritetens bestämmanderätt eller ge minoriteten bestämda rättigheter. I förhandlingarna om ny grundlag för EU har det redan visat sig att många länder i flera fall motsätter sig kvalificerad majoritet, det vill säga att ett c. krav pÅ kvalificerad majoritet För giltigt beslut under punkterna 12 och 13 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. 1995. Den anpassningen innebar bl.a.

NJA I sid 1967:313 - Personliga hemsidor på KTH

Lagar (Notisum.se) Aktiebolagslagen 7 kap Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än hälften av de närvarande röstberättigade. . Röstberättigade kan avstå från att närvara eller lägga ned sina röster, men mer än hälften av de närvarande röstberättigade ska alltså rösta fö Som styrelsens beslut gäller majoritetens åsikt, om det inte i bolagsordningen förutsätts kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

GRANSKNINGSRAPPORT

42 § aktiebolagslagen) – får majoritetskravet dock endast skärpas. Det finns inget principiellt hinder mot att föreskriva att ett visst beslut till och med kräver enhällighet. Ett sådant krav bakbinder dock bolagsorganen och bör normalt undvikas. För att skydda aktieägaren från att verksamheten och organisationen helt ändrar karaktär krävs exempelvis kvalificerad majoritet för beslut om ändringar i bolagsordningen. Ju mer ingripande ändringar, ju mer ökar kraven på majoritetens storlek. Kvalificerad majoritet.

I vissa fall föreskriver aktiebolagslagen emellertid att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, t ex för beslut om ändring av bolagsordningen vilket kräver att aktieägare med minst två tredjede­ lar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman bifaller beslutet. De flesta beslut på bolagsstãmman fattas med enkel majoritet_ I vissa fall föreskriver aktiebolagslagen att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet_ Detta krävs exempelvis för beslut om andring av bolagsordningen som krãver att det bitrÈds av aktieägare med FPC:s cirka 9 000 aktieãgare Sr de som ytterst fattar beslut om föreskriva kvalificerad majoritet för beslut om likvidation, fattas sådant beslut med enkel majoritet, när grund för tvångslikvidation föreligger enligt 2, 4 eller 4 a §. Beslutet har i fall som angivits nu omedelbar verkan. I annat fall kan bolagsstämman besluta att likvida­ tionen skall inträda viss senare dag. Rösträkning ska t.ex. användas direkt i Sveriges riksdag då en kvalificerad majoritet krävs för beslut [25].
Snapphanevägen 196

2 § andra stycket ABL).

Vite.
Tjansteman formaner

jennifer moore portland
oreos song
ln industrimontage ab
sts abbreviation medical
friskis svettis täby kyrkby
vad far jag ut
utslapp per person

STADGAR - Föreningen Auktoriserade Translatorer

men det konstaterades att frågan regleras i aktiebolagslagen och att utskotten i  aktiebolagslagen vid kontantemissioner. Huvudregeln måste vara att beslut om riktade emissioner fattas på stämman med kvalificerad majoritet, det vill säga  förvärv av egna aktier och inlösen i ett publikt aktiebolag;; riktat förvärv av egna aktier;; delning av bolaget; och; fusion.


Arbetsformedlingen borlange
vad kostar trangselskatt stockholm

Mannheimer Swartling - Aktiemarknadsnämnden

För de flesta stämmobeslut i samfälligheter fordras enkel majoritet av rösterna (fler röstantal än hälften av de avgivna rösterna) och för vissa fordras kvalificerad majoritet (röstantal om två tredjedelar av de avgivna rösterna). Beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller med nyttjanderätt för längre tid än fem år upplåta fast Se hela listan på finlex.fi Regeln om kvalificerad majoritet. Regeln om kvalificerad majoritet innebär att minst två tredjedelar av de lagda rösterna på bolagsstämman och minst två tredjedelar av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman ska rösta för beslutet för att beslutet ska antas.